Etyka wydawnicza

KODEKS ETYKI WYDAWNICZEJ

Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

(zwane dalej Wydawnictwem) podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieganienadużyciom i nierzetelności autorskiej. Kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE https://publicationethics.org

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo.

 

Zasady dotyczące Wydawcy

 1. Wydawnictwo stosuje procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych dzieł. Głównym kryterium oceny każdego dzieła jest wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 2. Wydawnictwo sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami. Wykorzystuje przy tym posiadaną wiedzę i dostępne narzędzia.
 3. Wydawnictwo w przypadku postępowania dotyczącego potencjalnych naruszeń bazuje na standardach opracowanych przez COPE. Stwierdzone i udokumentowane przypadki nierzetelności naukowej, będą ujawniane, a pracodawcy autora będą powiadamiani o stwierdzonych naruszeniach.
 4. Wydawnictwo zapewnia dobór kompetentnych recenzentów z uwzględnieniem ich dorobku badawczego oraz kwalifikacji w zakresie danego obszaru naukowego.
 5. Wydawnictwo przeciwdziała konfliktom interesów autorów, redaktorów, recenzentów i tłumaczy.
 6. Wydawnictwo dochowuje tajemnicy wydawniczej i nie udostępnia informacji na temat zgłoszonych dzieł osobom nieuprawnionym.
 7. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu, jeśli:
  – praca nosi znamiona plagiatu,

– zachodzi podejrzenie o: zduplikowanie publikacji, sfabrykowanie danych, autorstwo widmo (ghostwriting) czy autorstwo gościne (guest autorship),
– doszło do naruszenia zasad etyki wydawniczej.

 1. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych (zgodne z zasadami RODO).

 

Zasady dotyczące autorów

 1. Przekazane do Wydawnictwa dzieło musi stanowić zapis wkładu własnego autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku naukowego, badawczego innych specjalistów danej dziedziny.
 2. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. W przypadku publikacji wieloautorskich w oświadczeniu określa się udział wszystkich współautorów w powstanie dzieła.
 3. Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w całości oryginalna. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane.
 4. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w przedłożonym dziele są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku dostrzeżenia błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych. Jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy oraz współpraca z nimi w celu wycofania publikacji albo opublikowania odpowiedniej erraty.
 5. Autor na żądanie Wydawnictwa zapewnia dostęp do prezentowanych w pracy wyników badań, także po opublikowaniu dzieła.
 6. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie dzieła oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (umowa wydawnicza z autorem).

Zasady dotyczące redaktora naukowego prac zbiorowych

Redaktor naukowy:

 1. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu materiału do publikacji zbiorowej,
 2. dba o rzetelne przygotowanie zgłoszonych materiałów, spójność sposobów cytowania, przypisów i literatury,
 3. dba o zapewnienie rzetelności naukowej, a w przypadku stwierdzenia nieuczciwych praktyk wycofuje tekst z publikacji i informuje o tym fakcie Wydawnictwo, celem przeprowadzenia stosownej procedury,
 4. współpracuje z autorami pracy zbiorowej, informuje ich o naniesionych poprawkach w ramach redakcji naukowej i upewnia się, ze akceptują oni zaproponowane zmiany,
 5. dba o zachowanie zasady poufności w procesie wydawniczym.

Zasady dotyczące recenzentów:

Recenzent naukowy:

 1. przyjmuje do recenzowania jednie te prace, które są zgodne z jego zainteresowaniami naukowymi,
 2. upewnia się, że pomiędzy nim a autorem monografii nie zachodzi konflikt interesów, przez który rozumie się między innymi: pokrewieństwo i powinowactwo, bliskie relacje osobiste, związki prawne, relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat,
 3. przygotowuje recenzję na piśmie w ustalonym z Wydawnictwem terminie,
 4. formułuje rzetelne, umotywowane opinie dotyczące recenzowanej pracy, nie używa argumentów ad personam, nie dyskryminuje autorów ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, religię czy poglądy polityczne,
 5. w przedstawionej recenzji zwraca uwagę na wartość naukową, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu oraz formułuje jednoznaczną rekomendację dotyczącą przekazania pracy do publikacji lub jej odrzucenia,
 6. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej w recenzowanej pracy niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydawnictwo, które do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy wstrzymuje publikację dzieła.

  Skip to content