O wydawnictwie

 Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma ponad 20-letnią tradycję wydawniczą. Do 2020 roku było Wydawnictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, a pod obecną nazwą funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana Akademii.

     Misją Wydawnictwa jest wspieranie pracowników oraz studentów w popularyzacji ich dokonań naukowych w kraju i za granicą. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe, materiały pokonferencyjne i czasopisma, a także podręczniki i skrypty, nieodzowne w realizacji celów dydaktycznych Uczelni. Wielką wagę przykładamy do zachowania wysokiego poziomu  merytorycznego i edytorskiego publikowanych materiałów naukowych i dydaktycznych, a także przestrzegania zasad etyki wydawniczej oraz procedur oceny tekstów w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i niezależnej recenzji naukowej.

     Jako właściciel tytułu wydajemy wspólnie z Termedia anglojęzyczne, międzynarodowe, recenzowane czasopismo naukowe „Journal of Health Inequalities”, w którym publikowane są prace z zakresu zdrowia publicznego oraz czasopismo „European Journal of Sciene and Research”. Natomiast w języku polskim ukazują się „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia”.

   Odpowiadając na potrzeby Czytelników staramy się udostępniać możliwie jak najwięcej treści w otwartym dostępie. Aktywnie włączamy się do międzynarodowego dyskursu akademickiego poprzez współpracę z naukowcami z Europy i świata.

Skip to content