Studia kaliskie

Studia Kaliskie. Studia Calisiensia” ukazują się od 2013 r. Zawierają materiały i opracowania będące wynikiem badań  naukowców związanych z miejscowym środowiskiem naukowym. „Studia” są wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Od 2014 r. współwydawcą pisma jest Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Tom I poświęcony został głównie językowi i literaturze. Tom II zawiera artykuły związane z identyfikacją nowych trendów, zjawisk i tendencji w zarządzaniu. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Rozprawy, Studia, Artykuły, do którego dołączane są Sprawozdania, Recenzje i Omówienia.

Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim.

Redakcja „Studiów” deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

Czasopismo jest indeksowane w bazie POL-indeks oraz Index Copernicus. W 2015 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika Index Copernicus Value. ICV 2014 – 15.19 pkt. Punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.  Z metodologią oceny można zapoznać się pod linkiem: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=studia+kaliskie

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Za publikację w „Studiach” przyznawane są 2 punkty.

„Studia Kaliskie” są czasopismem recenzowanym

 1. Artykuł przeznaczony do publikacji powinien być kompletny i zawierać poza tekstem głównym następujące dodatki:
  • przypisy dolne numerowane od 1
  • zawarte w pracy ilustracje, mapy, tabele, rysunki, schematy, powinny być kolejno numerowane.
 2. Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, lub wyróżnione kursywą (stosować konsekwentnie albo jedno albo drugie rozwiązanie) a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie.
 3. Przypisy dolne numerowane dla całego artykułu. Należy podać wszystkie źródła, które wykorzystano w pracy.
 4. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG

Przyjmujemy artykuły w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Prosimy również o krótką informację autora o sobie: wykształcenie, stopnie naukowe, kierunki zainteresowań, miejsce zatrudnienia i adres do korespondencji.

Do tekstu prosimy dołączyć zwięzłe streszczenie w języku polskim.

Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty.

 • przypis prosty
 1. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.
 • przypis pracy pod redakcją

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 99.

 • przypis z artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją
 1. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). W: Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998, s. 110.
 • przypisy z czasopisma
 1. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 218-219.
 • polska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję

tamże, s. 22.

 • polska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
 1. Rybakowski, dz.cyt., s. 270.
 • cytowanie ze stron internetowych
 1. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [online], [dostęp: 14.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firma.7finanse.pl/n/PromocjaFirmNaPortalachSpolecznosciowych_2010-07-15.html

Dostosowanie formatu przypisów do stylu Chicago

W związku z prowadzonymi przez MNiSzW pracami nad wyliczeniem polskiego współczynnika wpływu i związaną z nimi koniecznością opracowywania bibliografii dla poszczególnych artykułów redakcja „Studiów Kaliskich” podjęła decyzję o dostosowaniu formatu przypisów bibliograficznych do stylu Chicago. Poniżej podajemy przykłady przypisów oraz bibliografii w stylu Chicago.

Przypisy:

 1. przypis z książki (1 autor)
 2. przypis z książki (2 i więcej autorów)
 3. przypis z rozdziału z pracy zbiorowej
 4. przypis z czasopisma
 5. powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej
 6. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (jeden autor)
 7. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (dwóch i więcej autorów)

 1. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 94.
 2. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 120.
 3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.
 4. Teresa Wilkoń, „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222.
 5. Tamże, s. 227.
 6. Korczyńska-Derkacz, Państwowy, 95.
 7. Bieńkowska, Chamerska, Tysiąc lat, 67.

Bibliografia:

Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

Bieńkowska, Barbara, Halina Chamerska. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.

Wilkoń, Teresa. „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222-230.

Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają procedurze kwalifikacji przez Radę Redakcyjną.

W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do oceny powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
Proces recenzowania odbywa się według modelu open peer review – otwarte recenzje, w którym autorzy artykułów i recenzenci znają wzajemnie swoją tożsamość.
Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Skip to content