Procedura wydawnicza i zasady recenzowania tekstów

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława  Wojciechowskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która zajmuje się edycją wszelkich form książki naukowej – monografii, prac zbiorowych, podręczników, skryptów, czasopism,  katalogów i wydawnictw okazjonalnych.
 2. Co roku, do 30 listopada, Wydawnictwo opracowuje plan wydawniczy na rok następny.
 3. Dziekani poszczególnych wydziałów uczelni, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni oraz indywidualnie pracownicy naukowi i studenci mogą zgłaszać swoje propozycje do planu wydawniczego do 30 października każdego roku. W zgłoszeniu podaje się imię i nazwisko autora, tytuł lub tematykę publikacji, przybliżoną objętość oraz proponowany termin przekazania materiału do Wydawnictwa.
 4. Przygotowany na podstawie w/w propozycji plan wydawniczy jest weryfikowany pod kątem możliwości finansowania w ramach budżetu Wydawnictwa, zgodności z profilem naukowym, a następnie zatwierdzany przez rektora.
 5. Publikacje znajdujące się w planie wydawniczym są kierowane do wydania w pierwszej kolejności. Gdy jednak zadeklarowany termin dostarczenia materiału do publikacji nie zostanie dochowany przez autora, Wydawnictwo może odmówić publikacji w danym roku.
 6. Za zgodą rektora Wydawnictwo może kierować do publikacji prace spoza planu wydawniczego, w tym także te, które posiadają pozauczelniane źródła finansowania.
 7. Posiadanie przez autora lub instytucję funduszy na sfinansowanie publikacji, m.in. w postaci grantów, subwencji itp. nie gwarantuje wydania monografii naukowej. Zasady dotyczące etyki wydawniczej, procedury wydawniczej i recenzowania są wspólne dla wszystkich publikacji naukowych wydawanych przez Wydawnictwo, niezależnie od sposobu ich finansowania.
 1. Każda praca jest kwalifikowana do publikacji w następujących etapach:
 • Wydawnictwo dokonuje wstępnej weryfikacji redakcyjnej tekstu dostarczonego przez autora;
 • utwór jest poddawany weryfikacji w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 • po pozytywnej ocenie tekstu następuje podpisanie umowy wydawniczej;
 • skierowanie utworu do recenzji naukowej;
 • rezerwacja numeru ISBN;
 • przekazanie autorowi ewentualnych uwag recenzenta i prośba o ustosunkowanie się do nich;
 • w przypadku jednoznacznie pozytywnej recenzji lub po naniesieniu przez autora ewentualnych uwag recenzenta następuje przekazanie publikacji do  korekty redakcyjnej i językowej, składu i łamania;
 • przedłożenie autorowi materiału w celu naniesienia ostatecznej korekty autorskiej;
 • przekazanie materiału do ostatecznej korekty, w tym technicznej;
 • druk lub publikacja elektroniczna;
 • promocja, dystrybucja i rejestracja publikacji w bazach.

 

Zasady recenzowania tekstów

 1. Każde dzieło naukowe jest recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Procedura recenzowania tekstów naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” , Warszawa 2011 r.
 2. Recenzowane dzieło musi być traktowane jako dokument poufny. Nie może ono być pokazywane lub omawiane z innymi osobami bez zezwolenia autora lub redaktora.
 1. Recenzentem monografii naukowej może być samodzielny pracownik (doktor habilitowany lub profesor tytularny). Recenzenci książki zatrudnieni są w ośrodkach naukowych innych, niż ten, który reprezentuje autor książki.
 1.  Recenzentów wyznacza Wydawnictwo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zgodności tematyki recenzowanej pracy z zainteresowaniami badawczymi recenzenta.
 2. Wyznaczając recenzenta Wydawnictwo dba o to, by pomiędzy recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów. Za konflikt interesów uznaje się m.in. następujące relacje  między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie, osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, pozostawanie w konflikcie);
  b) podległość zawodowa,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa, która  miała miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Recenzent powinien mieć niezbędną wiedzę i uznany dorobek w danej dziedzinie, aby przeprowadzić właściwą ocenę tekstu.
 4. Recenzent, oceniając tekst, powinien zwrócić uwagę na rzetelność treści, wartość naukową, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 5. Recenzent powinien zwracać Wydawcy uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym dziele i innych opublikowanych pracach.
 6. Recenzent przygotowuje recenzję w oparciu o umowę z Wydawnictwem.
 7. Recenzja ma formę pisemną.
 8. Autor otrzymuje recenzję do wglądu i jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się do uwag recenzenta.
 9. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.
 10. Recenzje oraz odpowiedzi autorów są archiwizowane przez Wydawnictwo.
 11. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie naukowo-badawczej, niezależnych, z dorobkiem naukowym.
 12. W przypadku dwóch negatywnych recenzji Wydawnictwo odmawia opublikowania tekstu.
 13. W przypadku recenzji niejednoznacznych Wydawnictwo powołuje kolejnego recenzenta.
 14. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

  Skip to content