zasady recenzowania

 

Zasady recenzowania tekstów

 1. Każde dzieło naukowe jest recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Procedura recenzowania tekstów naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” , Warszawa 2011 r.
 2. Recenzowane dzieło musi być traktowane jako dokument poufny. Nie może ono być pokazywane lub omawiane z innymi osobami bez zezwolenia autora lub redaktora.
 1. Recenzentem monografii naukowej może być samodzielny pracownik (doktor habilitowany lub profesor tytularny). Recenzenci książki zatrudnieni są w ośrodkach naukowych innych, niż ten, który reprezentuje autor książki.
 1.  Recenzentów wyznacza Wydawnictwo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zgodności tematyki recenzowanej pracy z zainteresowaniami badawczymi recenzenta.
 2. Wyznaczając recenzenta Wydawnictwo dba o to, by pomiędzy recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów. Za konflikt interesów uznaje się m.in. następujące relacje  między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie, osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, pozostawanie w konflikcie);
  b) podległość zawodowa,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa, która  miała miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Recenzent powinien mieć niezbędną wiedzę i uznany dorobek w danej dziedzinie, aby przeprowadzić właściwą ocenę tekstu.
 4. Recenzent, oceniając tekst, powinien zwrócić uwagę na rzetelność treści, wartość naukową, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 5. Recenzent powinien zwracać Wydawcy uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym dziele i innych opublikowanych pracach.
 6. Recenzent przygotowuje recenzję w oparciu o umowę z Wydawnictwem.
 7. Recenzja ma formę pisemną.
 8. Autor otrzymuje recenzję do wglądu i jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się do uwag recenzenta.
 9. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.
 10. Recenzje oraz odpowiedzi autorów są archiwizowane przez Wydawnictwo.
 11. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie naukowo-badawczej, niezależnych, z dorobkiem naukowym.
 12. W przypadku dwóch negatywnych recenzji Wydawnictwo odmawia opublikowania tekstu.
 13. W przypadku recenzji niejednoznacznych Wydawnictwo powołuje kolejnego recenzenta.
 14. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

  Skip to content